Симболи

 

Партијата има заштитен знак, знаме, химна и партиска легитимација.

Партискиот заштитен знак претставува стилизирана фигура на лав во бела боја над кој има знаме со црвена боја со шеснаесеткрако сонце, а под него со жолти букви е испишано името на партијата: Единствена Македонија.

 

Партиското знаме е во правоаголна форма со димензии во однос 2:1 со сина боја на кое во средината е стилизиран партискиот заштитен знак на партијата.

 

Химната на партијата е „Народе македонски“.

 

Народе Македонски,
со какви идеи си ти?
Доста веќе, разбуди се,
свести се не спиј ти.

Не знаеш кој си, што си,
други тебе знајат,
страм голем је за тебе,
сам да се не знајеш.

Не сакаме богатство,
не сакаме пари,
тук сакаме слобода,
и човечки правдини.

Партиската легитимација го содржи името и заштитниот знак на партијата и служи како документ за докажување на припадност на Партијата.